Letní soutěž: Vyfoť CROSS a vyhraj iPhone

Pravidla soutěže

Tento článek upravuje pravidla soutěže na www.cross-traffic.com/cz (dále jen „soutěž“). Je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost CROSS Zlín, a. s., se sídlem Hasičská 397, 763 02 Zlín, Česká republika, IČ: 607 15 286 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka č. 6274 (dále jen „pořadatel“).

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na území města Zlína (dále jen „místo konání soutěže“)v  termínu od 1. 6. 2020 do 17. 8. 2020 (dále jen „doba konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

3.1. Účastníkem soutěže se může stát plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“).

3.2. Každý soutěžící se smí soutěže zúčastnit jen jednou v každém kole (1 kolo trvá 1 týden).

3.3. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele soutěže, jakož i jim osoby blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedené společnosti nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. V takových případech bude výhra předána osobě, která se umístila nejblíže za tímto neoprávněným výhercem.

4. Princip a podmínky soutěže

4.1. Účastník se do soutěže zapojí tak, že odešle soutěžní fotografii na e-mail info@cross.cz nebo na Facebookový profil pořadatele s využitím služby messenger  v uvedené době konání soutěže a se stanovenou tematikou spolu s kontaktními údaji účastníka – jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail.

4.2. Soutěžní fotografií se rozumí fotografie pořízená v době konání soutěže, na které bude originálním způsobem zachycen některý z parkovacích automatů pořadatele umístěných na území města Zlína, přičemž účastník soutěže musí být schopen prokázat své autorské právo nebo jiný oprávněný způsob užití fotografie a dále datum a místo pořízení fotografie. Fotografie, která nebude splňovat výše uvedené parametry, nebo fotografie, jejíž účastník soutěže nebude schopen dostatečně prokázat své autorské či jiné právo k užití fotografie nebo datum pořízení fotografie, nebude do soutěže zařazena. Pořadatel si vyhrazuje výlučné právo na posouzení splnění těchto kritérií.

4.3. Každý účastník soutěže může do jednoho kola soutěže zaslat vždy pouze jednu fotografii. Bude-li ze strany účastníka zasláno v jednom kole soutěže více fotografií, bude se přihlížet k pouze první zaslané fotografii v daném kole. K ostatním fotografiím nebude přihlíženo.

4.4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení zaslaných soutěžních fotografií. Fotografie se stávají majetkem pořadatele, který s nimi může dále nakládat, především v souvislosti s vyhlášením soutěže nebo jeho propagaci, a to i po skončení soutěže.

4.5. Pořadatel je oprávněn ověřit identitu soutěžícího při předávání výhry tak, že vyzve soutěžícího k podpisu čestného prohlášení o tom, že je platným soutěžícím, který zaslal  soutěžní fotografii, a případně i jiným vhodným způsobem. Odmítnutím podpisu takového čestného prohlášení je soutěžící vyřazen ze soutěže a výhra mu nebude předána. V takových případech bude výhra předána osobě, která se umístila nejblíže za tímto vyřazeným účastníkem.

5. Výhry v soutěži

Výhra v soutěži je uvedena v textu soutěže, stejně jako počet výherců. Výhercem se stane soutěžící, který se soutěže zúčastnil v souladu s těmito pravidly a splnil podmínky soutěže. Výhra v soutěži není vymahatelná, není na ni právní nárok a pořadatel si vyhrazuje právo ji pozměnit nebo nahradit.

6. Kontaktování výherce a doručení výhry

6.1. Výherci v soutěži budou o výhře informování e-mailem nebo prostřednictvím sociální sítě Facebook s využitím Messengeru nejpozději do 5 kalendářích dnů od skončení daného kola soutěže s termínem, do kdy si může výherce výhru převzít a místem, kde je možno výhru převzít. Za tímto účelem může být výherce vyzván, aby ve lhůtě 10 dnů poskytl své kontaktní údaje nutné k doručení výhry nebo aby sdělil, zda si výhru převezme osobně v sídle pořadatele. Výhra se předává primárně osobně v sídle pořadatele. Pokud se soutěžící v této lhůtě nevyjádří nebo neposkytne své kontaktní údaje, bude soutěžící ze soutěže vyloučen. V takovém případě se stane výhercem účastník v dalším pořadí. Výhra bude výherci předána buď osobně v sídle pořadatele, nebo bude zaslána prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu v České republice, kterou účastník uvedl jako svou kontaktní adresu pro zaslání výhry. V případě, že se nepodaří výherce do 5 pracovních dní od prvního pokusu o kontakt kontaktovat na jím zadaných kontaktních údajích, či se nepodaří výhru výherci opakovaně předat dle předem sjednaných pokynů, ztrácí výherce nárok na výhru a výhra propadá k dalším marketingovým či charitativním účelům pořadatele soutěže. Zdanění výher se řídí příslušnými právními předpisy.

6.2. Výherci budou vždy po skončení daného soutěžního kola nejpozději do 5 kalendářních dnů vyhlášeni na Facebookovém profilu pořadatele.

7. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Odesláním odpovědi do soutěže souhlasí účastník se zařazením svého jména, příjmení, telefonu a emailu a případně též jeho doručovací adresy (dále jen "údaje") do databáze společnosti CROSS Zlín, a. s. se sídlem Hasičská 397, 763 02 Zlín, Česká republika, IČ: 607 15 286 (dále v tomto odstavci jen "správce"), a s jejich následným shromažďováním a zpracováváním, manuálně nebo elektronicky, a to včetně zpracování dalším zpracovatelem na základě písemné dohody se správcem za účelem předání cen a zajištění platebních transakcí, včetně souvisejících provozních činností, dále pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, zájezdech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu nutnou k naplnění výše uvedených účelů, nejdéle však do odvolání souhlasu se zpracování osobních údajů. Tím není dotčeno zpracování osobních údajů po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Účastník rovněž souhlasí se zveřejněním svým osobních údajů na Facebookovém profilu pořadatele či na profilu jiné sociální sítě pořadatele v případě výhry v soutěži. Zároveň bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně a písemně kdykoliv na adrese správce odvolat, má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže, má za následek vyřazení účastníka ze soutěže a ztrátu nároku na výhru v soutěži. V případě pochybností o dodržování práv správcem či zpracovatele se může účastník soutěže na správce obrátit a případně se rovněž může obrátit s podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku i chráněné prvky jejich osobnosti; v této souvislosti je tak pořadatel oprávněn přiměřeně užít i jméno, příjmení, podobu a projevy osobní povahy účastníka soutěže a jejich fotografie zaslané do soutěže, v médiích (včetně sítě Internet), v propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a tyto záznamy mohou být uchovávány a dále zpracovávány po dobu 5 let od ukončení soutěže.

8. Další ustanovení

8.1. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Rozhodnutí o výherci je výlučným právem pořadatele a na výhru není právní nárok.

8.2. Soutěžící bere na vědomí a svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli případné škody či jiné majetkové i nemajetkové újmy způsobené využitím či užíváním výher ze soutěže.

8.3. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher v případě, že mu výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.

8.4. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetové stránce www.cross.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky, týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Účastník se zavazuje uvádět v pouze pravdivé údaje. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.