Politika ISŘ

Politika integrovaného systému řízení CROSS Zlín, a.s.

Další rozvoj a prosperita naší firmy závisí na spokojeném zákazníkovi, který bude mít jistotu o stabilitě a požadované kvalitě našich výrobků  a služeb i o schopnosti rychlé reakce na jeho požadavky. Odborní pracovníci udržují s odběrateli neustálý kontakt k zajištění jejich současných i budoucích požadavků.

Vedení firmy CROSS Zlín,  a.s. se zavazuje

 • že vytvoří, zavede a bude zdokonalovat integrovaný systém řízení v oblastech managementu kvality, environmentálního managementu          a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako nástroj trvalé podpory svých cílů a zájmů
 • že kvalita produktů prováděných v souladu se zásadami bezpečné práce, při šetrném přístupu k životnímu prostředí a plnění všech právních a dohodnutých požadavků je součástí strategického řízení firmy
 • bude vytvářet potřebné zdroje pro udržování a další rozvoj integrovaného systému řízení
 • umožní zvyšování odborných a jazykových znalostí svých pracovníků účastí na odborných a jazykových kurzech a školeních v tuzemsku      i v zahraničí
 • přijímat opatření potřebná pro zamezení znečištění, a tam, kde to není možné, snižovat znečišťující emise a produkci odpadů na minimum.
 • Přijímat opatření pro preventivní přístup hodnocením rizik a přijímání opatření k jejich minimalizaci s cílem snížit pravděpodobnost úrazu, nebo poškození zdraví pracovníků
 • zajistit, aby zpracovávané informace byly dostatečně chráněny před neoprávněnou manipulací a aby byly vždy dostupné všem stranám, které k nim mají mít přístup
 • zajistit správu informací tak, aby nedocházelo k narušení integrity, důvěrnosti a dostupnosti těchto informací
 • zajistit shodu se smluvními požadavky zákazníků z hlediska ochrany informací a vhodným opatřením eliminovat rizika, týkající                          se bezpečnosti informací

Vedení firmy očekává od svých zaměstnanců

 • aby všichni pracovníci na všech úrovních si byli vědomi odpovědnosti za kvalitu své práce
 • bezpodmínečné respektování a dodržování všech zásad pro zajištění kvality produkce, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce        a ochrany zdraví při práci uvedených v dokumentaci integrovaného systému řízení
 • aktivní spolupráci při zlepšování systému řízení firmy

Ve vztahu firmy CROSS Zlín, a.s. ke společnosti

v oblasti realizace díla budeme otevřeně a na odborné bázi projednávat ve spolupráci se zákazníky, dodavateli, orgány veřejné správy otázky správného technického řešení, hospodárnosti, vlivu na životní prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

Naplnění Politiky integrovaného systému řízení se opírá o zkušenosti při výrobě a realizovaných dílech pro silniční dopravu a vysoce kvalifikované pracovníky. Abychom dosáhli vysoké technické úrovně našich produktů spolupracujeme s řadou specializovaných domácích       a zahraničních firem. Výše uvedená politika integrovaného systému řízení naší firmy má posunout dosavadní dobrou úroveň našich produktů na úroveň odpovídající současným evropským trendům. Politika integrovaného systému řízení CROSS Zlín, a.s. je k dispozici všem zainteresovaným stranám na www.cross-traffic.com.

 

Ing. Tomáš JUŘÍK

ředitel firmy