GDPR

Informace o zpracování osobních údajů poskytované ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) zástupcům zákazníků a obchodních partnerů společnosti CROSS Zlín, a.s.

Správce:

Společnost CROSS Zlín, a.s., se sídlem Průmyslová 1395, 763 02, Zlín – Malenovice.

Realizace zakázek:

1.         pro realizaci zakázek shromažďuje informace spadající do kategorie obecné a organizační osobní údaje, citlivé osobní údaje neshromažďuje. Ke shromažďování těchto údajů není potřeba výslovný souhlas subjektů, neboť ten je dán uzavřením smlouvy (kalkulací, objednávkou).

2.         tato data jsou uchovávána v rámci evidence zakázek po dobu nezbytně nutnou, danou zvláštními zákonnými předpisy (zjm. zákony č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 262/2006 Sb., zákoník práce, č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu).

3.         u pravidelných zákazníků firmy jsou tato data umístěna také v poštovních klientech příslušných zaměstnanců a v evidenčním systému společnosti – na vyžádání klientů lze tato data aktualizovat či trvale odstranit.

4.         osobní a kontaktní údaje fyzických osob dále zpracováváme k marketingovým účelům a tato data dále neposkytujeme (s výjimkou oprávněných žádostí orgánů činných v trestním řízení či finanční správy).

5.         osobní data třetích subjektů, která se mohou objevit v zakázkách, jež zadávají klienti ke zpracování u naší firmy, neshromažďujeme, jsou pouze součástí objednávek a po uplynutí zákonných skartačních lhůt jsou odstraňována.

6.         na všech úrovních firma dbá o ochranu těchto údajů – přistupují k nim pouze zaměstnanci, kteří jsou v tomto ohledu instruováni a jejich přístup k nim je monitorován. Záloha dat probíhá výhradně v zabezpečeném cloudovém prostoru.

Účely zpracování údajů:

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účely:

  • plnění povinností vyplývajících ze smluv;
  • plnění povinností vyplývajících z podmínek využívaných služeb;
  • plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
  • vedení kontaktů na zástupce zákazníků a obchodních partnerů;
  • zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;
  • zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.

Zpracovávané údaje:

Zpracováváme následující kategorie vašich osobních údajů:

  • Identifikační údaje: jméno a příjmení, titul, firma, pozice ve firmě.
  • Kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, adresa firmy nebo kontaktní adresa.

Příjemce:

Pro zasílání obchodních sdělení využíváme služby společnosti SmartSelling, a.s., Netroufalky 797/5, Brno.

Zpracování osobních údajů mohou pro společnost CROSS Zlín provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Poznámka:

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Máte právo na přístup ke svým údajům a právo na jejich opravu. V případech zpracování vašich údajů, ke kterým jste udělili souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Žádný další právní důvod pro zpracování vašich údajů, nebo vyjádříte nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení, máte právo na výmaz či omezení zpracování.